Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kielcach na lata 2019-2024

Wizja przedszkola

Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy podczas dalszej edukacji. Odpowiadamy na potrzeby dzieci oraz rodziców.

Misja przedszkola

Każde dziecko jest dla nas ważne, robimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Tworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostało klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Bo

„LATA DZIECIĘCE SĄ GÓRAMI, Z KTÓRYCH RZEKA
BIERZE SWÓJ POCZĄTEK, ROZPĘD I KIERUNEK”
Janusz Korczak

O naszej placówce

Jesteśmy pierwszym, najdłużej działającym Prywatnym Przedszkolem w Kielcach. Placówka zlokalizowana jest blisko centrum miasta, przy ulicy Mielczarskiego 43. Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym, dwupiętrowym budynku, z którego zajmuje parter i część pierwszego piętra. Atutem jest bliskie położenie przy węźle komunikacyjnym. Posiadamy dwa duże place zabaw wyposażone w nowoczesny sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych, boisko z kortem tenisowym oraz altanę.

Do przedszkola uczęszczają głownie dzieci mieszkające w Kielcach i gminach ościennych. W przedszkolu funkcjonuje 6 grup dobieranych wiekowo.

Placówka stwarza możliwości rozwojowe dla dzieci niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi oraz dzieci z zagranicy

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych, obsługi oraz specjalistów: logopedę, pedagoga, oligofrenopedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, terapeutów oraz rewalidanta.

Baza przedszkola

Placówka posiada 7 sal dydaktycznych wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy.

Dwa place zabaw wyposażone w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne oraz jadalnię dla dzieci.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych środków służących rozwojowi dziecka. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

Warunki pracy

Nasze Przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, tablice multimedialne, programy edukacyjne, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji. Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonywania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród. Zatrudnieni specjaliści prowadzą zajęcia w gabinetach: logopedycznym, Integracji Sensorycznej, rehabilitacji, doświadczania świata, EEG- Biofeedback i pracy indywidualnej.

Nasze place zabaw zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy i wypoczynku.

Dzięki skutecznej pracy nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra systematyczna, wielokierunkowa praca z dziećmi, baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń, i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Cele i zadania przedszkola

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki poprzez udział w imprezach okolicznościowych, zajęciach integracyjne i zajęciach otwarte dla dzieci i rodziców.

Oferujemy dzieciom

 • Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia.
 • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć i gabinety.
 • Nowoczesne i bezpiecznie urządzone, kolorowe place zabaw.
 • Posiadamy obszerną literaturę dla dzieci.
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć.
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy

 • Zajęcia języka angielskiego i hiszpańskiego.
 • Profilaktykę logopedyczną.
 • Zajęcia teatralne.
 • Zajęcia taneczne.
 • Rytmikę.
 • Karate.
 • Koncerty.
 • Teatrzyki.
 • Wycieczki edukacyjne.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

W organizacji procesu edukacyjnego

 • Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in Labana, Freineta oraz pedagogikę zabawy.
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania.
 • Zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci.

Rola nauczyciela wychowawcy

Wychowankowie mają w Nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Kadra Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kielcach ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich  sugestie, potrzeby i oczekiwania. Angażujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola, gdyż są oni naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Wspieranie nauczycieli

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacjach trudnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych.
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych.
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora/specjalistę d.s nadzoru pedagogicznego.

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie

 • Ankiet.
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami.
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci.
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw.
 • Analizę wytworów dziecięcych.
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami.
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac.
 • Arkuszy ocen pracy nauczycieli.
 • Arkuszy samooceny.
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej.
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
 • Rozwoju zawodowego.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – styczeń i czerwiec.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest

 • Ciekawe świata.
 • Ufne w stosunku do nauczycieli.
 • Radosne.
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
 • Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.
 • Uczciwe i prawdomówne.
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe.
 • Kulturalne i tolerancyjne.
 • Świadome zagrożeń.

Model absolwenta

Absolwenci naszych oddziałów przedszkolnych są:

 • Aktywni, twórczy, chętni do działania.
 • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych.
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości.
 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

Zasady, metody pracy

Akceptuj, toleruj, wspieraj – wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m.in.

Metody czynne

 • Metoda samodzielnych doświadczeń.
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka.
 • Metoda zadań stawianych dziecku.
 • Metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody poglądowe

 • Obserwacja i pokaz.
 • Osobisty przykład nauczyciela.
 • Udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane.
 • Artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne

 • Rozmowy.
 • Opowiadania.
 • Zagadki.
 • Objaśnienia i instrukcje.
 • Sposoby społecznego porozumiewania się.
 • Metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy

 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej.
 • Metodę projektu.
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana.
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.
 • Metody aktywizujące.
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss.
 • Techniki twórczego myślenia.
 • Odimienną metodę nauki czytania dr I. Majchrzak.
 • Ruch rozwijający Scherborn.
 • Metoda Knillów.
 • Kinezjologię edukacyjną.

Program Adaptacyjny – opracowywany każdego roku, mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

Program Wychowawczy, którego celem jest:

Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Wychowawcy pracujący w oddziałach przedszkolnych systematycznie współdziałają z rodzicami dzieci. Wśród form takiego współdziałania są m.in. codzienne kontakty, uroczystości i zajęcia integracyjne, zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkolnych i wyrażają swoją opinię na temat pracy oddziałów przedszkolnych. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty rodziców z wychowawcami oddziałów przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Zachęcamy rodziców do przedstawienia swoich pasji, opowiadania o swoim zawodzie w czasie spotkań z przedszkolakami.

Oddziały przedszkolne włączają się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów, zbieranie zużytych baterii, zbieranie nakrętek plastikowych.

Bierzemy również udział w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której oprócz codziennego czytania dzieciom literatury dziecięcej (bajki, wiersze, opowiadania) obchodzimy w styczniu Dzień Kubusia Puchatka – min. Dzieci układają z tej okazji bajkę o misiu oraz tworzą ciekawe prace plastyczne, zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu.

Uczestniczymy także w różnych akcjach charytatywnych: „Szlachetna paczka”, „Góra grosza” oraz w zbiórce zabawek i odzieży na rzecz podopiecznych Fundacji.

Tradycje przedszkolne

Oddziały przedszkolne mają własne tradycje, co podkreśla ich odrębność i specyfikę.

Placówka posiada opracowany na każdy rok kalendarz imprez i wydarzeń, który obejmuje w szczególności:

 • Dzień Przedszkolaka.
 • Akcja „Sprzątanie świata”
 • Dzień Kubusia Puchatka.
 • Spotkanie z Mikołajem.
 • Jasełka.
 • „Bal karnawałowy”
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem.
 • Dzień Ziemi.
 • Dzień Flagi.
 • „Dzień Rodziny”
 • Dzień Dziecka.

Oddziały przedszkolne promują swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową www.puchatek.kielce.pl.

Zasady pedagogiczne

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 1. Zasada indywidualizacji
  Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.
 2. Zasada samodzielności
  Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.
 3. Zasada wolności swobody działania
  Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu na grupę.

Działania podnoszące jakość przedszkola

Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących.

 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem.
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności.
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.
 • Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela.
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka.
 • Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania, słoneczka.

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad

 • Tłumaczenie i wyjaśnianie.
 • Ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji.
 • Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka.
 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju.
 • Utworzenie kącików agresji.
 • Odsuniecie od zabawy – polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji.
 • Krzesełko przemyśleń.

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci

 • Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników.
 • Przeprowadzenie diagnozy i obserwacji pedagogicznej.
 • Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami.
 • Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy.
 • Wspieranie rozwoju dzieci- ewaluacja działań ujętych w programach PDW, IPET.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie

 • Obserwacji funkcjonowania w grupie.
 • Wytworów prac dzieci.
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci.
 • Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy).
 • Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy).
 • Rozmowy.

Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci

 • Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 • Organizowanie zebrań, warsztatów.
 • Omawianie arkuszy diagnostycznych i arkuszy obserwacji.
 • Organizowanie zajęć otwartych.
 • Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 • Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
  1. poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
  2. zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
  3. zajęcia wspomagające,
  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
  5. porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
  6. działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Współpraca ze studentami

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Organizacja zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu zgodnie z ofertą:

 • Rytmika.
 • Zajęcia taneczne.
 • Język angielski.
 • Profilaktyka logopedyczna.
 • Zajęcia teatralne.
 • Religia w grupie starszej.

Współpraca z rodzicami

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania grupowe.
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola.
 • Codzienne konsultacje indywidualne.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci.
 • Organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
 • Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców.
 • Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy.
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak:
  • Dzień KEN,
  • pasowanie na przedszkolaka,
  • mikołajki,
  • Wigilia,
  • bal karnawałowy,
  • Dzień Matki i Ojca,
  • piknik rodzinny,
  • kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia,
  • Wielkiej Nocy itp.
 • Konkursy, wycieczki.

Współpraca przedszkola z instytucjami

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci.
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród.
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych.
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z:

 • Urzędem Miasta (udział w akcjach i konkursach).
 • Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejska(pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji).
 • Miejska Biblioteką Publiczną.
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Spółdzielnią Mieszkaniową Słoneczko.
 • Strażą Pożarną.
 • Teatrem Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach.
 • Filharmonią Świętokrzyską.
 • Fundacją z Uśmiechem.
 • Urzędem Pocztowym.

Promocja placówki

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej i kompetentnej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Prowadzenie kroniki przedszkola.
 • Prowadzenie strony internetowej placówki.
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola.
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach.
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu poprzez ulotki, balony, banery.
 • Obchody Dnia Kubusia Puchatka.

Dalsza praca nad naszą koncepcją, ewaluacja koncepcji

 • Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję.
 • Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian.
 • Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych.
 • Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.
 • Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

Zamierzenia do dalszej pracy

W zakresie bazy:

Utrzymanie odpowiedniego stanu pomieszczeń, placów zabaw i wyposażenia.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Wdrażanie innowacji pedagogicznej.
 • Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.
 • Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.
 • Współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.
 • Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
 • Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

Zadania na lata 2013-2018

 1. 2013/14
  • Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia – Książka Nasz Przyjaciel, który uczy, bawi i wychowuje.
 2. 2014/15
  • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie legend, tradycji i obyczajów ludowych – Muzyką malowane przez polskie drogi.
 3. 2015/16
  • Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa, odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa – Dbam o swoje zdrowie.
 4. 2016/17
  • Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw proekologicznych, rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi – Chronię środowisko naturalne.
 5. 2017/18
  • Mały badacz i odkrywca – rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie.