Regulamin Klubu Dziecięcego

Regulamin Klubu Dziecięcego

 1. Klub Dziecięcy działa w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, Wigilii, Sylwestra oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie wrzesień – sierpień.
 2. Do placówki przyjmowane są dzieci od 18-go miesiąca życia do 3 lat.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka jest dostarczenie karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanie umowy cywilno – prawnej pomiędzy Dyrektorem placówki a rodzicami lub osobami będącymi prawnymi opiekunami dziecka, uiszczenie opłaty wpisowej.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron musi być w formie pisemnej i poprzedzone miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia liczy się od 1-go dnia danego miesiąca.
 5. Klub Dziecięcy oferuje dzienną opiekę nad dziećmi połączoną z zajęciami edukacyjnymi dostosowanymi do możliwości rozwojowych dzieci, stymulowanie rozwoju dziecka poprzez zabawę, zajęcia artystyczne w tym muzyczne i plastyczne, zajęcia edukacyjne w tym wdrażanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.
 6. Placówka zapewnia napoje, podstawowe środki higieniczne (ręczniki jednorazowe, mydełka) profesjonalną opiekę.
 7. Rodzice wyposażają dzieci we wszystkie potrzebne środki ochrony osobistej ( mokre chusteczki, pieluchy, kremy, pastę do zębów, chusteczki do nosa) niezbędne materiały edukacyjne i plastyczne oraz opłacają ubezpieczenie NW.
 8. Usługi świadczone przez Klub Dziecięcy są odpłatne.
 9. Rodzice oddając dziecko pod opiekę zobowiązani są zaopatrzyć je w wyprawkę:
  • Prześcieradło, kocyk, poduszeczkę jasiek oraz poszewki na kocyk i poduszkę (dwie poszewki na poduszkę, jedna na kocyk).
  • Obuwie na jasnej podeszwie do przebrania.
  • Ubranie i bieliznę na zmianę po dwa komplety
  • Pieluszki jednorazowe po 5 szt. na dzień.
  • Śliniaki z ceratką 2 szt.
  • Smoczek (jeśli dziecko używa).
  • Butelka do karmienia – podpisana (jeśli dziecko używa).
  • Kubek lub butelka do picia – podpisane.
  • Ręcznik – podpisany.
  • Ulubione: Przytulanka, zabawka itp.
 10. Placówka oferuje możliwość wykupienia dwóch śniadań, dwudaniowy obiad dostarczanych przez firmę cateringową wyspecjalizowaną w żywieniu dzieci i podwieczorek .Opłaty za posiłki ponoszą rodzice.
 11. Jeżeli dziecko nie korzysta z posiłków oferowanych przez placówkę ze względów zdrowotnych, rodzice zobowiązani są dostarczyć posiłki samodzielnie biorąc za nie całkowitą odpowiedzialność.
 12. W przypadku nie dostarczenia przez rodziców posiłków, dziecko otrzymuje posiłki zgodnie z planem dnia wg dziennej stawki żywieniowej. Koszt posiłku pokrywają rodzice.
 13. Do odebrania dziecka z Placówki upoważnieni są rodzice oraz inne osoby, które zostały przez rodziców upoważnione na piśmie.
 14. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko.
 15. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez Placówkę tylko wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.
 16. Osobom podejrzanym o spożycie alkoholu lub innych środków odurzających dzieci nie będą wydawane.
 17. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Klubu Dziecięcego opiekun/wychowawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 18. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, opiekun/wychowawca oczekuje z dzieckiem w Placówce 30 minut, a po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem.
 19. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 20. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Placówki pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka ani za rzeczy pozostawione w Placówce.
 21. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Placówki tylko zdrowe dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
 22. Klub Dziecięcy przyjmuje dzieci z alergią, po wcześniejszym ustaleniu z personelem i zabezpieczeniu przez rodziców specjalistycznego pożywienia, środków higienicznych czy kosmetyków.
 23. Placówka nie prowadzi opieki pielęgniarskiej w celu nadzoru zdrowotnego nad dziećmi. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci m. in. szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.
 24. W Klubie Dziecięcym nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, poza wyjątkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę zawierającą szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa.
 25. W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej chorobą zakaźną rodzic jest zobowiązany każdorazowo przed powrotem dziecka do placówki dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia.
 26. Opłaty za pobyt w Palcówce reguluje cennik, który jest integralną częścią regulaminu. Podpisanie umowy z Dyrektorem Klubu Dziecięcego oznacza jednocześnie akceptację regulaminu oraz cennika.
 27. Czesne jest comiesięczną opłatą ponoszoną zgodnie z wystawioną fakturą przez cały okres trwania umowy zawartej na czas określony.
 28. Wpisowe jest jednorazową opłatą za przygotowanie miejsca w Klubie Dzieciecym . Wpisowe nie obejmuje składki na grupowe ubezpieczenie dziecka . Nie podlega ono zwrotowi w sytuacji rezygnacji z usług opieki żłobkowej.
 29. W przypadku przedłożonego pobytu dziecka w Klubie Dzieciecym po godzinie 16:00 za każdą rozpoczętą godzinę rodzice wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 50,00zł.