Regulamin

Regulamin Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kielcach, ul. Mielczarskiego 43

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz podpisanie umowy z osobą prowadzącą.
 2. Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy, wpłata wpisowego i terminowe, systematyczne uiszczanie opłat czesnego.
 3. Wysokość wpisowego ustala osoba prowadząca i jest płacone przy zapisie dziecka do przedszkola, najpóźniej przy podpisaniu umowy.
 4. Wysokość czesnego ustala osoba prowadząca.
 5. Stawka żywieniowa ustalona jest za każdy dzień roboczy.
 6. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu ze względu na chorobę lub jego urlopowanie zostaje odliczona wyłącznie dzienna stawka żywieniowa po zgłoszeniu przedszkolu nieobecności dziecka w danym dniu do godz. 8.00 (zgłoszenie może by dokonane osobiście lub telefonicznie pod nr Tel. 0667 633 458; 0693 143 079).
 7. Czesne płacone jest przez 12 miesięcy tj. przez okres pracy przedszkola .
 8. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia tym fakcie dyrekcję przedszkola, po zakończeniu choroby dziecko może zacząć uczęszczać do przedszkola po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o stwierdzającego zakończenie choroby.
 10. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia i odbierania dziecka osobiście. W innych przypadkach losowych dziecko odbierać mogą osoby upoważnione przez rodziców, niezbędne jest wcześniejsze powiadomienie o tym fakcie dyrekcji placówki. W wyjątkowych przypadkach honorowane będą pisemne upoważnienia rodziców oraz okazanie dowodu osobistego.
 11. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty pokrywają rodzice we wrześniu danego roku.
 12. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom grup starszych, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 13. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 18.
 14. Czas pracy przedszkola – od godz.6.45 do 17.00 /od poniedziałku do piątku/. Dokładny czas otwarcia placówki dostosowany jest do corocznych deklaracji Rodziców.
 15. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
 16. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 9.00, a odbierać można od godz. 14.00.
 17. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie obowiązującego minimum programowego uchwalonego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 18. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych są organizowane zajęcia dodatkowe /rytmika, język obcy, zajęcia plastyczne i artystyczne, praca z logopedą lub pedagogiem/.
 19. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za wyżywienie dzieci ustala dyrektor na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywienia dla dzieci w wieku 3-6 lat opracowanych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, oraz firmę cateringową zaopatrującą placówkę w obiady.
 20. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne + wyżywienia) należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 5-tego każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/.
 21. Na czas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zapewniają: komplet książek, materiały do zajęć plastycznych, obuwie na jasnej podeszwie, drugie ubranie na zmianę, przybory do mycia zębów, fartuszek do zajęć plastycznych, komplet pościeli (dotyczy dzieci leżakujących).
 22. Przedszkole może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług opieki przedszkolnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieopłacenie w terminie czesnego po uprzednim pisemnym wezwaniu do jego zapłaty oraz w przypadku braku współpracy pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami w kwestii problemów powstałych w procesie edukacji.
 23. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Okres wypowiedzenia trwa 1 – miesiąc począwszy od 1 danego miesiąca po złożonym wypowiedzeniu. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 24. Do końca marca należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w następnym roku szkolnym.
 25. Przedszkole statutowo prowadzi działalność od godziny 6.45 do 17.00 w razie nieplanowanych spóźnień po godz. 17.00 należy poinformować dyrektora przedszkola. Jeżeli czas oczekiwania na rodziców przekroczy 15 minut pobierana jest opłata w wysokości 30 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.
 26. Zabawki oraz inne ulubione przedmioty dzieci mogą przynosić do przedszkola w każdy piątek tygodnia.
 27. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 28. Ze względu na wymogi Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej rodzice proszeni są o nie przynoszenie dodatkowych produktów żywieniowych przez dzieci na teren przedszkola, wyjątek stanowią poczęstunki okolicznościowe przygotowane dla całej grupy.
 29. Ze względu na wymogi Terenowej stacji sanitarno Epidemiologicznej rodzice nie mogą przebywać w salach zajęciowych i w jadalni.